Menu Moravskoslezský kraj

Úřad vlády ČR – Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

Termín vyhlašování: Každoročně, červenec – září (podání žádostí do 1. poloviny října, dotace na následující kalendářní rok), někdy bývá ještě druhé kolo vyhlášeno v polovině roku.

Délka projektů: jeden kalendářní rok

Kdo může o dotaci žádat: spolky, ústavy, církevní a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnost, nadace nebo nadační fondy

Podmínka pro podání žádosti: žadatel založen alespoň 1 rok od podání žádosti a má alespoň 1 rok zkušenosti s podobnou činností. Předkládané projekty musí být v souladu se Zásadami dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025, se Strategií rovnosti, začlenění a participace Romů (Strategií romské integrace) 2021–2030 a komunitními plány nebo strategickými či koncepčními materiály obcí, na jejichž území se projekt realizuje, vztahujícími se k integraci, resp. sociálnímu začleňování Romů.

Výše dotace: není omezena, maximálně do 70% nákladů na realizaci projektu.

Jak žádost podat: elektronicky, prostřednictvím webové aplikace www.dotace-lidskaprava.vlada.cz, do které je nutno se registrovat. Poštou či na podatelně pak do 5 dnů od podání online žádosti žadatel předá tzv. krycí list. Podrobnější informace viz text aktuální výzvy.

Odkaz na webové stránky: https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=943

Na co lze žádat :  Žádat lze na projekty, jejichž účelem je poskytnout podporu a pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. Program podporuje projekty využívající principy komunitní práce v romských komunitách/lokalitách, které přispívají ke zlepšení situace romských komunit a zlepšení sousedských vztahů. Dále pak je možno žádat na vzdělávací a informační činnost a vydávání informačních materiálů. Projekty by měly podporovat a vytvářet tzv. multidisciplinární přístupy, spolupráci různých institucí na formální i neformální úrovni či posilovat aktivní role obcí v prevenci sociálního vyloučení a zavádění a realizaci komunitní práce.

Nahoru