Menu Moravskoslezský kraj
 • Úvod
 • Nejčastěji kladené otázky

Nejčastěji kladené otázky

Zde najdete nejčastější dotazy, na které se realizátoři, komunitní pracovnice a pracovníci ptají. Pokud nenaleznete odpověď, kterou hledáte, napište nám.

 • Co je komunitní práce?

  Je to jedna z metod sociální práce (vedle individuální a skupinové), jež pracuje s komunitou. Rozšiřuje možnosti lidí ovlivnit, co se s nimi děje. Komunitní práci můžeme chápat jako proces, jak aktivizovat lidi nebo jako projekt, jak vyřešit konkrétní problém. Více se dočtete ZDE.

 • Může dělat komunitní práci kdokoliv?

  Komunitní práci realizuje komunitní pracovník (sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách), který má chuť zapojovat lidi do procesu řešení jimi definovaných témat, nepřinášet svá řešení a podporovat komunitu v rozvoji a strategiích dosahování změn. Jednoduše jsou to zapálení, partnerští lidé.

 • Jaké kompetence mají komunitní pracovníci?

  Komunitní pracovník musí disponovat mnoha dovednostmi a kompetencemi. Často však tyto dovednosti získává až realizací této metody. K  potřebným kompetencím patří: kulturní tolerance, angažovanost, identifikace a hodnocení problému, zplnomocnění, partnerský pohled na věc, verbální a písemná komunikace, vytváření strategií, vyhodnocení výsledků, schopnost reflexe.

  Více je téma role komunitního pracovníka a jeho kompetencí zpracováno v rámci metodického manuálu, který je ke stažení ZDE.

 • Jaké vzdělání musí mít komunitní pracovník?

  Komunitní práci realizuje komunitní pracovník, jež má zpravidla vzdělání sociálního pracovníka (VŠ nebo VOŠ). Zároveň komunitní práci může pod odborným dohledem sociálního pracovníka realizovat také pracovník v sociálních službách. V případě, že je komunitní práce realizována v rámci registrované sociální služby, řídí se činnost služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 • Kde všude se v Moravskoslezském kraji nacházejí komunitní centra?

  Komunitní centra můžeme nalézt v celém Moravskoslezském kraji. Jsou zřizována obcemi, církevními organizacemi i nestátními neziskovými organizacemi. Zároveň jsou v Moravskoslezském kraji i zkušení realizátoři komunitní práce, kteří nedisponují komunitními centry, ale realizují komunitní práci v terénu. Přehled komunitních center naleznete v sekci „Mapa realizátorů“.

 • Kam mohu jako komunitní pracovník vyjet na stáž?

  V Moravskoslezském kraji je velké množství zkušených realizátorů komunitní práce. Přehled nabídek stáží neexistuje, ale pokud máte o stáž zájem, doporučujeme vybranou organizaci oslovit přímo. Věříme, že sdílení zkušeností je nakloněna většina realizátorů. Stručný přehled realizátorů komunitní práce naleznete v sekci „Mapa realizátorů“. Případně se můžete obrátit na Centrum metodické podpory, které Vám pomůže stáž zprostředkovat.

 • Jak mohu sdílet zkušenosti ze své praxe s jinými realizátory?

  Pokud máte kapacitu, chuť a prostor nabízet vaše zkušenosti z realizace komunitní práce,  můžete napsat na metodickecentrum.kp.msk@gmail.com a Vaše nabídka bude zaslána dalším realizátorům k využití.

 • Kde mohu získat finance na projekty v oblasti komunitní práce?

  Komunitní práci lze financovat z různých zdrojů, nejtypičtěji například z programu Úřadu vlády ČR, Krajského úřadu MSK, jednotlivých obcí, nadací. Tipy na zdroje financování komunitní práce naleznete na těchto stránkách ZDE. Případně lze jiné možnosti diskutovat osobně formou metodické konzultace s pracovníky Centra metodické podpory.

 • Jakou odbornou literaturu si o komunitní práci mohu přečíst?

  Skvělou knihou propojující teoretické koncepty a praktickou realizaci je „Komunitní práce jako metoda inkluze Romů“ od Leidy Schuringy. Dále doporučujeme publikaci „Mít život ve svých rukou“ od autorek Havrdová, Klosová a kol., nebo knihu „Když se řekne komunitní práce“ autorky Jaroslavy Šťastné.

  Vědecké články o komunitní práci jsou dostupné v číslech časopisu Sociální práce/Sociálna práca či sešitu sociální práce vydávaný MPSV. Doporučujeme například články:

  • „Participace jako faktor ovlivňující výkon komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách.“
  • „Implementation of Community Work in a Socially Excluded Locality as Viewed by Its Participants.“
  • „Komunitní práce – cesta od nadávání k lepšímu bydlení.“

  Zajímavý může být také výzkum Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (realizovaný v letech 2018-2020), zaměřený na tvorbu software pro evaluaci komunitní práce. O projektu i webu se dočtete ZDE.

  Zároveň Centrum metodické podpory komunitní práce vytváří metodické manuály k tématu komunitní práce, které naleznete ZDE.

 • Jakou historii má komunitní práce v našem kraji (MSK) ?

  Právě v našem kraji má komunitní práce dlouhodobou historii. Mezi významné realizátory komunitní práce od 90. let minulého století patří organizace Vzájemné soužití .o.p.s, která využívala tento přístup při práci s lidmi zasaženými povodněmi v roce 1997. Část příběhu této organizace najdete v článku „Komunitní práce – cesta od nadávání k lepšímu bydlení“, vydaném roku 2012 v časopise Sociální práce/Sociálna práca.

  Mimo tuto organizaci jsou v Moravskoslezském kraji (MSK) dlouhodobými realizátory komunitní práce Diecézní charita ostravsko-opavská a Eurotopia o.p.s. Moravskoslezský kraj systematicky podporuje komunitní práci svým dotačním programem a vlastní realizací projektů zaměřených na rozvoj komunitní práce, spolufinancovaných z prostředků ESF a státního rozpočtu.

  Za významný milník v historii komunitní práce v Moravskoslezském kraji lze považovat projekt MSK „Podpora komunitní práce v Moravskoslezském kraji“ spolufinancovaný z prostředků ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu, jež se snažil ověřit účinnost komunitní práce ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách (Ostrava – Kunčičky, Frýdek-Místek, Bruntál). V rámci projektu byl také vytvořen a pilotován model vzdělávání v komunitní práci prostřednictvím 100 hodinového akreditovaného kurzu, který byl organizován a vyučován Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity.

 • Kdo a jakým způsobem komunitní práci podporuje?

  Komunitní práce je podporována Moravskoslezským krajem (realizacemi individuálních projektů kraje, dotačním titulem na podporu komunitní práce), dále obcemi (finanční podpora komunitní práce, některé obce jsou samy také realizátory) nebo prostřednictvím dotačního programu Úřadu vlády České republiky. Mezi další organizace, podporující rozvoj komunitní práce v našem kraji, můžeme zařadit také Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity.

 • Jak jednoduchým způsobem metodu komunitní práce vysvětlit kolegům z oboru, kteří touto metodou nepracují?

  Pro úspěšnou realizaci komunitní práce považujeme za velmi důležité získat podporu kolegů jak z vlastní organizace, tak z dalších spolupracujících organizací. Při vysvětlování metody komunitní práce doporučujeme zdůraznit, že jde skutečně o profesionální metodu sociální práce, ne o živelný aktivismus. Je užitečné hovořit o tom, že komunitní práce má své zákonitosti, principy, postupy, váže se k ní odborná literatura a výzkumy. Jedním z jejích hlavních principů je podpora celé komunity a aktivních členů, hledání zdrojů uvnitř komunit, definování problémů i způsobů řešení komunitou. Měli bychom také osvětlit poněkud odlišnou roli sociálního pracovníka v komunitní práci, kdy není poradcem, expertem, ale spíše průvodcem a partnerem lidí z komunity. A vůbec nejúčinnější je pozvat kolegy do terénu, na některou z komunitních akcí, a ukázat jim sílu komunitní práce v praxi. Posledním doporučením je, když představujete komunitní práci kolegům, komunikujte mezi sebou role při práci s komunitou. Může se stát, že budete intervenovat ve stejné komunitě a tyto role by měly být jasné všem stranám.

 • Jak jednoduchým způsobem metodu komunitní práce vysvětlit veřejnosti?

   Postupovat můžeme v podstatě stejným způsobem jako u kolegů z oboru, tedy popisovat srozumitelně hlavní principy a hovořit o komunitní práci jako o profesionální metodě komunitní práce. Velmi užitečné je ukazovat praktické příklady pozitivního efektu komunitní práce na zlepšení života obyvatel (například výměna kovových sítí v brankách na místním hřišti, ve spolupráci s obyvateli i představiteli města, přispěla ke snížení hluku v lokalitě a k zapojení aktivních členů komunity). Svůj význam má psaní článků do místního tisku, na web města, informování veřejnosti prostřednictvím vlastních bulletinů, plakátů, zvaní veřejnosti na pořádané komunitní akce.  Komunitní pracovník musí věnovat svůj čas budování vztahů a důvěry s obyvateli lokality i jejího okolí a individuálně vysvětlovat svou práci. Předat na sebe kontakty a nabídnout možnost dotazovat se při nejasnostech.

Nenašli jste odpověď, kterou hledáte?

Napište nám skrze kontaktní formulář. Odepíšeme vám na e-mail ihned, jakmile to bude možné.

Zeptejte se
Nahoru