Menu Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj – Program na podporu komunitní práce a neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality

Moravskoslezský kraj

Termín vyhlašování: Lhůta pro podání žádostí je od 10. 11. 2023 do 16. 11. 2023 včetně.

Délka projektů: jeden kalendářní rok

Kdo může o dotaci žádat: Spolky, ústavy, církevní a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnost, nadace nebo nadační fondy. Jeden žadatel může předložit maximálně dva projekty.

Podmínka pro podání žádosti: Žadatel prokáže alespoň 1 rok zkušenosti s podobnou činností. Projekt je realizován na území Moravskoslezského kraje. Realizace aktivit mimo území Moravskoslezského kraje je možná pouze v případě, že výstupy realizovaných aktivit projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

Výše dotace: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč, maximální výše dotace činí 70 000 Kč. Dotace může pokrýt maximálně 70% z celkových nákladů na projekt.

Jak žádost podat: elektronicky, prostřednictvím webové aplikace ePodatelna Moravskoslezského kraje, https://podatelna.msk.cz/RAP05/#, do které je nutno se registrovat. Následně pak v tištěné podobě poštou nebo prostřednictvím podatelny. Podrobnější informace viz text aktuální výzvy.

Odkaz na webové stránky: https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=249

Na co lze žádat:  Žádat lze na komunitní aktivity zaměřené na zvyšování kvality života a prostředí v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením. Komunitní aktivity zaměřené na vytváření a činnost neformálních sdružení aktivních obyvatel, podpora komunikace a spolupráce mezi obyvateli lokalit a jejich okolím nebo vzájemné spolupráce s dalšími subjekty nebo institucemi. V oblasti prevence pak aktivity zaměřené na zvyšování finanční gramotnosti, právního povědomí, profesních a sociálních dovedností obyvatel lokalit. Dále vzdělávání pracovníků a aktivity zaměřené na zprostředkování komunikace mezi institucemi a organizacemi, nebo jinými subjekty, za účelem zlepšení života osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených nebo za účelem prevence vzniku lokalit se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením.

Nahoru