Menu Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj – Podpora volnočasových aktivit pro mládež

Moravskoslezský kraj

Termín vyhlašování: každoročně, únor (dotace na daný kalendářní rok).

Délka projektů: jeden kalendářní rok.

Kdo může o dotaci žádat: neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy) s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží, jejichž předmětem činnosti je oblast volného času dětí a mládeže (musí být uvedeno ve stanovách nebo obdobném dokumentu). Podrobněji viz aktuální výzva. Jeden žadatel může předložit maximálně dva projekty.

Podmínka pro podání žádosti: žadatel pravidelně pracuje s dětmi a mládeží po dobu alespoň 1 roku před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci a vznikl jako právnická osoba nejpozději 1 rok před koncem lhůty pro podávání žádostí o dotaci. Příjemce dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že se bude jednat o děti a mládež z Moravskoslezského kraje.

Výše dotace: Minimální výše dotace na jeden projekt 20.000 Kč a maximální výše dotace 50.000 Kč.

Jak žádost podat: elektronicky, prostřednictvím webové aplikace ePodatelna Moravskoslezského kraje, https://podatelna.msk.cz/RAP05/#, do které je nutno se registrovat. Následně pak v tištěné podobě poštou nebo prostřednictvím podatelny. Podrobnější informace viz text aktuální výzvy.

Odkaz na webové stránky: https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_sport.html

Na co lze žádat:  Na pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží od 6 do 26 let (alespoň 2 x za měsíc) v době jejich volného času. Dále pak na prázdninové pobytové tábory pro děti a mládež z Moravskoslezského kraje.

 

Nahoru