Menu Moravskoslezský kraj

Kdo je to komunitní pracovník

„Komunitní pracovník je profesionální sociální pracovník, který se soustředí na kolektivní problémy a samosprávu“ (Schuringa, 2007, str. 33). Role komunitního pracovníka je náročná. Musí se orientovat v mnoha tématech, např. v nezaměstnanosti, zadluženosti, bytové politice, interakcích rodiny, sociální politice (Havrdová a kol., 2013). Disponuje zároveň vlastnostmi, dovednostmi a znalostmi o procesu a postupech metody komunitní práce a aplikuje je v různých kontextech, situacích a prostředích v mnoha rolích. Velmi výstižně definoval úlohu komunitního pracovníka Alana Twelvetrees (2008), když ho popsal jako člověka, který používá svou intuici, odhad, musí dělat rozhodnutí, střídá role, uplatňuje své dovednosti při zvládání konfliktů a musí být psychicky odolný. Autorka Schuringa (2007) shrnuje oblasti podpory komunitního pracovníka v terénu do čtyřech oblastí:

Organizační podpora – Zahrnuje podporu při organizování schůzek, formování pracovní skupiny, pomáhá s volbou nejlepších strategií, při řešení problémů, pomáhá s postupy práce v iniciační skupině, vysvětluje, jak naslouchat potřebám lidí v komunitě.

Strategická podpora – Zahrnuje podporu při přemýšlení o nejlepších způsobech řešení k dosažení zvolených cílů, jak hledat informace, jak tvořit plány a jakým způsobem kontaktovat úřady. Tvoří s lidmi akční plány, vzdělávací plány a další strategie (např. strategie iniciačních a lokálních skupin).

Vzdělávací podpora – Zahrnuje podporu při plnění úkolů jednotlivých členů ve skupině. Podpora rovněž spočívá v postupném předávání kompetencí a návodů, jak uchovávat záznamy, psát dopisy nebo zprávy, telefonovat s úřady, vyjednávat s úřady, vést schůzky nebo vytvořit harmonogram pro určitou aktivitu.

Facilitace – Podpora zahrnuje vytvoření vhodných podmínek pro fungování skupiny, například zajištění místa setkání, zajištění papírů a psacích potřeb, výpočetní techniky a financí.

 

Použité zdroje:

SCHURINGA, L. 2007. Komunitní práce a inkluze Romů. Ostrava: Radovan Goj.

HAVRDOVÁ, Z. a kol. 2013. Mít život ve svých rukou. Praha: Fakulta humanitních studií KU a Český západ.

TWELVETREES, A. 2008. Community work. 4th edition. New Qork. Palgrave McMillan.

Nahoru