Menu Moravskoslezský kraj

Nadace Via – Živá komunita

Termín vyhlašování: průběžně, jedná se o otevřenou výzvu.

Délka projektů: nejdéle 12 měsíců od začátku realizačního období.

Kdo může o dotaci žádat: Skupiny minimálně tří lidí, kteří si navzájem důvěřují. Neziskové organizace založené na dobrovolnické práci. Podrobněji viz aktuální výzva.

Podmínka pro podání žádosti: Konzultace záměru s nadací VIA prostřednictvím jednoduchého vstupního dotazníku. Po konzultaci a schválení záměru ze strany nadace vyplnění a odeslání přihlášky do programu. Schválení podpory hodnotící komisí.

Výše dotace: Nadace VIA nabízí tři typy grantů – komunitní granty, rychlé granty a dlouhodobé granty. Liší se výší dotace i zaměřením. Výše dotace může být až 200 000 tisíc Kč. Žadatel se v rámci konzultací dohodne s nadací VIA na tom, který typ grantu je pro jeho záměr nejvhodnější.

Jak žádost podat: Žadatel nejprve vyplní vstupní dotazník, na základě kterého se mu nadace VIA ozve a budou konzultovat další postup. Odkaz na dotazník https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/vstupni-dotaznik/. Podrobnější informace viz text aktuální výzvy.

Odkaz na webové stránky: https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/

Na co lze žádat:  Program „Živá komunita“ podporuje projekty přispívající ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách, posilující jejich soběstačnost a zvyšující kvalitu veřejného prostoru. Dále pak projekty vedoucí k zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a podporující otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních lokálních kauzách a projekty zaměřené na obnovu přirozeného stavu krajiny.

Nahoru